Celem dla których Spółka przetwarza Twoje dane osobowe jest realizacja usługi/dostawy określonej zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Ponadto celem przetwarzania jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową a także udokumentowanie wykonania usługi/dostawy dla celów podatkowych a także dla celów  sprawozdawczych. Ponadto, Spółka przetwarza dane osobowe  gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia poprawnego wykonania usługi oraz bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie zakładu Spółki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę /dostawę określoną zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Spółka informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Spółka przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom dostarczającym oprogramowanie informatyczne, świadczącym usługi obsługi księgowej, transportowym w sytuacji zamówienia przesyłki kurierskiej, kancelariom prawniczym orz firmom świadczącym usługi podwykonawstwa odbioru odpadów, firmom związanym z ochroną środowiska oraz jednostkom budżetowym. Czas przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Pozyskane w związku z monitoringiem – przez 30 dni od dnia utrwalenia.

Masz prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki.
Ponadto, Spółka udostępnia adres biuro@ekombud.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi lub utrudni Spółki realizację lub zawarcie umowy/dostawy. Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.”